• karkent@karkent.com

  • 444 6 298

  •        
  • en

tr6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİ 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlükleri korumak ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenleyen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) gereği, kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla KARKENT İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Karkent) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

 

 Kişisel veriler; Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, Doğru ve gerektiğinde güncelleştirilerek, Belirli, açık ve meşru amaçlarla, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Başta KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek şekilde işlenmektedir. 

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇ

 

 Karkent tarafından kişisel veriler ticari faaliyetlerin yürütülmesi, raporlanması ve planlanması, işin yerine getirilmesi süreci ile ilgili gerekli olması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği ve depolanması süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlar ile gerekli kişi ve kurumlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, üçüncü kişi ve kurumlar ile dışarıdan destek süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi, mali süreçlerinin planlanması icrası ve raporlanması ve bunların gerekli kurum ve kuruluşlara bildirilmesi, tedarik süreçlerinin tamamlanması vb. amaçlarla kanuna uygun olarak işlenmektedir. 

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

 Karkent tarafından kişisel veriler; hukuki, teknik, mali ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve faaliyetinin sürdürülebilmesi maksadıyla gerekli görülen üçüncü kişiler (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk kişileri, tedarikçiler, hizmet alınan üçüncü kişi ve kurumlar) ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. 

 

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 Karkent tarafından kişisel veriler; muhtelif sözleşmeler, mailler, fiziksel ve/veya online iş başvurusu formları, kartvizitler, makbuz, fatura, sağlık raporu vb. belgeler ile iş yeri içerisinde kamera görüntüleri üzerinden yahut ilgili kişinin doğrudan başvurusuyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecektir. 

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

 Karkent tarafından toplanan ve KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel veriler işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasının ardından ve/veya veri sahibi tarafından o verilen saklama süresinin sonunda yine kanuna uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ GERÇEK KİŞİNİN HAKLARI

 İlgili kişinin; 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı bir üçüncü kişi var ise bunları bilme, 
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  5. Kanunun 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  6. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  7. İşlenen verilerin kişinin aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması halinde buna itiraz etme, h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde belgelendirmek şartıyla zararın giderilmesini isteme hakkı vardır. İlgili kişinin bu hakkı kullanabilmesi için yazılı veya şahsen belirlenen usullere uygun olarak Karkent’e itirazını ve/veya talebini iletmesi, (başvuru metni sitede mevcuttur) yeterlidir. İtiraz ya da başvuru en kısa sürede (30 gün) sonuçlandırılacaktır.